• IRISS Ostrava - dveře a podlahy

zlomek eclisse classen agmar pol skone cesar Infinity Line Krono Porta domino TUPAI doorsy dorma verte wicanders gerfloor tarkett expona dre intenso erkado stegu kronopol axa allure ecoline proline KMT vivaldi esco mikea

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ! 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží  nabízené firmou IRISS  Velkoobchod s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

I. Základní ustanovení -

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající
IRISS velkoobchod s.r.o. / IČO – 03665101  zabývající se prodejem zboží pro interiér jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

Kupující

Kupující - spotřebitel - osoba, nebo podnikatel - prodejce

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel ( kupující ) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

 

Kupující, podnikatel – prodejce , který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání. Při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění  (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – podnikatelem -  (prodejcem) nebo kupujícím s IČ), výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  Závazné potvrzení objednávky lze provézt osobně na vzorkovně , nebo plným odsouhlašením objednávky přes e-mail.  

          II. Pravidla obchodu

1.Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že       souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních dat.

2.Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailem  zprávou, ve které máte  možnost zkontrolovat správnost vyplněných dat. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, prosíme o rychlou informaci na e-mail   objednavky.nemeth@seznam.cz

3.Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.   

4.Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka (kupujícího) telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje, atypické požadavky, proloužení termínu dodání  a další.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky , jsou shromažďovány, zpracovány a uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění , zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a Nařízení EU 2016/679 (GDRP).

Prodávající  prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (telefonického kontaktu, sdělení jména a adresy dodání).  Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Bližší popis ( plné znění ) zpracování osobních  údajů zde :  https://www.iriss.cz/rs/zpracovani-osobnich-udaju/

Zároveň Vás informujeme, že  naš web využívá  soubry cookies  . Popis najdete zde :   https://www.iriss.cz/rs/cookies/

 

IV. Cenové kategorie

 Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP.  V on-line e-shop jsou vždy aktuální a platné ceny.

Cena: Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v e-shopu na stránkách www.iriss.cz  , nebo na základě domluvy osobně na vzorkovně. 
V e-shopu je uvedena  kupní cena s 21% DPH. Kupní cena je zpravidla uhrazena nebo doplacena  kupujícím při předání zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou k předání objednaného zboží kupujícímu. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce, nebo zaměstnance firmy IRISS  Velkoobchod s.r.o. V případě objednání na prodejně , je  DPH  stanoveno dle typu objednávky .
Doprava je připočítaná k  ceně zboží v základní nabídce při potvrzení objednávky. Náklady na dopravu jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena v objednávkovém formuláři je již uvedena včetně dopravného.

 V. Objednávání

Kupující při zadání objednávky si je vědom, že zboží které vidí na obrázku se může  mírně odstínově lišit a to z důvodů různých použitých postupů při vytvoření obrázku, zde pak samozřejmě může u určitého zboží použít své právo na vrácení zboží do 14 dnů ( viz: bod VI ).  Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.  Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde ve chvíli potvrzení objednávky + odesláním zálohové faktury. Zboží na objednávku je dodáváno a vyrobeno přímo na požadavek kupujícího, zboží objednané ( vyrobené ) dle instrukcí kupujícího nelze vrátit.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.iriss.cz
- elektronickou poštou na adrese  objednavky.nemeth@seznam.cz , iriss.nemeth@seznam.cz

- osobně na prodejně

Prodávající doporučuje kupujícímu  v případě provedení objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax)  uvést následující údaje:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Prodávající má právo odstoupení od smlouvy pokud dojde k závažné technické chybě v provozu na e-shopu, neúplnými informací od výrobce , výrobní změny- které prodávající nemůže sám ovlivnit např:

-       výpadkem ceny ( objeví se nulová cena ), výpadkem číslice v ceně a tím vznikne nepravdivá cena, kterou prodávající nemůže akceptovat.

-       výpadkem důležitých informací u zboží ( např. jeho vlastnostem .. ) díky kterým dojde k nepravdivým informací, na základě kterých prodávající  nemůže garantovat původní  informaci ke zboží.

-       pokud  výrobce bez předešlého oznámení  svévolně prodlouží termín dodání a tím dojde k nepravdivým informacím , které prodávající nemůže ovlivnit 

-       pokud výrobce bez předešlého ohlášení zruší výrobu daného výrobku, a tím není  možné objednané zboží dodat podle objednávky

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 Obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Dále kupující ( spotřebitel ) má právo  odstoupit od smlouvy  pokud došlo k závažnějším  nedostatkům při vyřizování objednávky jako např.:

-   pokud výrobce bez předešlého ohlášení zruší výrobu  požadovaného výrobku a je nabízený náhradní, který spotřebiteli nevyhovuje

-  pokud výrobce bez předešlého oznámení svévolně prodlouží termín dodání a tím dojde k nepravdivím informacím o o termínu dodání , které spotřebiteli již nevyhovuje a odmítá déle čekat 

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté,   v  nepoškozeném obalu !!! , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, rozbalené, nebude v originálním balení,  může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 Obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 35 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Upozorňujeme zákazníky, že veškeré vracené zboží , je nutné vrátit  POUZE na naši firemní adresu.  Můžete použít jakoukokoliv přepravní službu, která zboží dodá v rámci pracovní doby  na adresu naší firemní vzorkovny -  skladu ( tz. fakturační adresa ! ) a to na vlastní náklady.  Jiné převzetí zboží není  z technických důvodů možné ! 

Po přijetí bude zboží zkontrolováno, jestli není poškozeno, nebo zda nebylo mechanicky opotřebeno.  - V případě, že je zboží v naprostém pořádku, bude vystaven DOBROPIS, který bude ve dvou provedeních zaslán kupujícímu s tím, že jeden kupujícím podepsaný výtisk bude prodávajícímu zaslán zpět v přiložené, oznámkované obálce i s přiloženým číslem účtu, na který bude odeslána peněžní částka.

V případě poškozeného, nekompletního nebo rozbaleného zboží bude zboží vráceno zpět spotřebiteli pro nedodržení  smluvních podmínek pro vrácení zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže bylo dojednáno a od dohody už uběhlo 3 dny 

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného ( objednaného ) na objednávku podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nestandardní objednané zboží,  jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku veškerého zboží na OBJEDNÁVKU – vyráběno přesně dle požadavků a instrukcí spotřebitele

e) na dodávku zboží , porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Upozorňujeme, že vracené zboží je lze z technických důvodů převzít pouze na adrese naší vzorkovny v pracovní době.  Proto je třeba při volbě přepravní společnosti s touto skutečnosti počítat. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. 
Česká obchodní inspekce / Ústřední inspektorát – oddělení ADR / Štěpánská 15 / 120 00 Praha 2 / Email:adr@coi.cz /Web: adr.coi.cz"

VII. Platební podmínky

Při objednávce zboží na objednávku nebo zboží v hodnotě nad 5 000,- Kč ( bez montáže ) , bude kupujícímu vystavena  předfaktura (zálohová faktura na 50% z celkové ceny). V případě  sepsání objednávky s montáží je záloha 60% . Po připsání částky na účet bude zboží zadáno do výroby, nebo podán podnět výrobci k navezení zboží na výdajový sklad firmy. Zákazníkovi bude platba potvrzena e-mailem + zasláním faktury pro potvrzení o přijetí platby na účet firmy. V případě, že po zaplacení a s tím souvisejícím závazném objednání zboží na míru (na objednání), kupní smlouvou, kupující stornuje objednávku po 3 dnech od objednání, vznikne mu povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% z ceny objednaného zboží. Pokud zboží bude stornováno do 3 dnů, bude zákazníkovi vrácena celá záloha na účet  odesílatele.

Zákazník má právo v případě  zpoždění dodávky ,  požadovat  po dodavateli  slevu za zpoždění. Dodavatel se zavazuje poskytnutím 1%  slevy za každý započatý týden  zpoždění od  řádného nahlášeného termínu dodání  a to z celé částky objednávky, v případě domluvy na   nekompletní dodávku pak pouze z  celkové částky nedodaného zboží . 

Možnosti provedení platby  za zboží a služby : 

a) platba v hotovosti při nákupu

b) platba předem bankovním převodem 

c) platba přes internetové rozhraní banky

d) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu
e) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
f) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)                                                                                                                                           

g) při montáží je platba doplatku požadovaná v den montáže hotově při dodávce zboží k montáží. Platba může být provedena i převodem na účet, částka však musí být připsaná nejpozději v den montáže  při dovozu zboží .                                                                                                                                                                                                   

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:  Zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Při osobním odběru je potřeba aby zákazník vyzvednul do 7 dnů od  informace , že je zboží skladem. V druhém případě se pak počítá skladné, které dělá  100,- Kč / na den.  Tomuto poplatku je možné se vyhnout, pokud zákazník doplatí zakázku do celé 100 % hodnoty. Pak je možné zboží ponechat naskladněné na skladě firmy  po dobu potřebnou pro zákazníka. 

 

Zasílání přepravní službou:  Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL, Českou poštou, TopTransem, firemní dopravou.

 Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud dojde  v den dopravy ke změně původní nahlášené dodací adresy. Je zákazník povinen po domluvě s řidičem doplatit  při dovozu příplatek 350,-Kč na místě řidiči, oproti hotovostnímu dokladu.  (Faktura na požádání bude zaslána poštou).

 

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen provést s kupujícím, který je spotřebitelem, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu iriss.nemeth@seznam.cz  a s dopravcem sepsat škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky  při dopravě nebude brán zřetel.

 

IX. Záruční podmínky

Práva a odpovědnost za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. Doba od uplatnění práva a odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zajistí v záruční době prodávající na svoje náklady. Záruční doba na zboží  je 24 měsíců. Na případnou  montáž  naší firmou  záruční doba 24 měsíců. 

Zákazník je povinen u veškerého dodaného zboží  zkontrolovat jeho stav před použitím . Při nálezu jakékoliv vady, je třeba neprodleně kontaktovat dodavatele. Poškozené zboží nesmí zákazník namontovat, lepit, pokládat , jakoliv s ním manipulovat. Dodavatel nebude odpovědný za vzniklé náklady , pokud dveře, okna , kování, lišty, vinyl, laminátová podlaha  a jiné.....byla montovaná nebo položena s viditelnými defekty.  Výrobní záruka nekryje defekty způsobené neodbornou ( nesprávnou) montáží nebo pokládky , nedbalostí, hrubým fyzickým zacházením a užíváním.

Všechno poškozené zboží bude v rámci reklamace vyměněno za nové zboží. Poškozené zboží je nutno zaslat zpět dodavateli, aby mohlo dojít k  jeho výměně co nejrychleji a bez větších odkladů. Pokud dodavatel bude souhlasit, je možno u většího zboží se domluvit na výměnu přímo na místě u zákazníka, dodáním nového zboží a odvezení poškozeného nepoužitého zboží.

 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 U objednávky dveří bude vyjádření k reklamaci do 7 dnů od jejího podání. Tato prodleva je z důvodů, delšího termínu vyjádření výrobce a upřesnění výroby  nového výrobků. 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 20. května 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Menu