• IRISS Ostrava - dveře a podlahy

zlomek eclisse classen agmar pol skone cesar Infinity Line Krono Porta domino TUPAI doorsy dorma verte wicanders gerfloor tarkett expona dre intenso erkado stegu kronopol axa allure ecoline proline KMT vivaldi esco mikea

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY +  ZÁRUČNÍ - REKLAMAČNÍ PODMÍNKY ( odstavec IX )  

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží nabízené firmou IRISS  Velkoobchod s.r.o. se sídlem Vratimovská 624/11 , 71800 Ostrava – Kunčičky. IČO: 03665101  Zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě , spisová značka C60520 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

I. Základní ustanovení -

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na stránkách prodejce www.iriss.cz, v PDF v příloze e-mailu , fyzicky přečíst na samotné provozovně .

Prodávající IRISS velkoobchod s.r.o. / IČO – 03665101   se zabývá se prodejem zboží pro interiér jak dalším prodejcům, tak i samotným spotřebitelům. POUZE pokud je v silách a možnostech firmy, poskytneme i služby s tímto zbožím spojené ( např.  montáž … ) Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

Kupující

Kupující - spotřebitel - osoba, nebo podnikatel - prodejce

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel ( kupující ) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

 Kupující, podnikatel – prodejce, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání. Při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění  (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – podnikatelem -  (prodejcem) nebo kupujícím s IČ), výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  Závazné potvrzení objednávky lze provézt osobně na vzorkovně, nebo plným odsouhlasením objednávky přes e-mail. Jako plné odsouhlasení objednávky je prodejcem potvrzena úhrada zálohy na základě vydané zálohové proforma-faktury.  

          II. Pravidla obchodu

1.Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že       souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních dat.

2.Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailem  zprávou, ve které máte  možnost zkontrolovat správnost vyplněných dat. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, prosíme o rychlou informaci na e-mail   objednavky.nemeth@seznam.cz

3.Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.   

4.Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka (kupujícího) telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje, atypické požadavky, proloužení termínu dodání  a další.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky , jsou shromažďovány, zpracovány a uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění , zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a Nařízení EU 2016/679 (GDRP).

Prodávající  prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (telefonického kontaktu, sdělení jména a adresy dodání).  Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Bližší popis ( plné znění ) zpracování osobních  údajů zde :  https://www.iriss.cz/rs/zpracovani-osobnich-udaju/

Zároveň Vás informujeme, že  naš web využívá  soubry cookies  . Popis najdete zde :   https://www.iriss.cz/rs/cookies/

 

IV. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP.  V on-line e-shop ceny zboží jsou uvedeny včetně 21 % DPH. Ceny zboží zůstávají po celou dobu, co vystupuje na stránkách e-shopu.  

Cena: Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v e-shopu na stránkách www.iriss.cz  , nebo na základě domluvy osobně na vzorkovně, při vytvoření individuální objednávky (kupní smlouvy). 
 Kupní cena je zpravidla hrazena dle typu zboží. U zboží na objednávku nebo když hodnota objednávky přesahuje 10 000,- Kč ,  je vždy požadovaná záloha 50%. Zakázka je doplacena kupujícím při předání zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou k předání objednaného zboží kupujícímu. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce, nebo zaměstnance firmy IRISS Velkoobchod s.r.o. V případě objednání na prodejně, je úhrada objednávky stanovena dle typu zboží a domluvy se zákazníkem.
Doprava je připočítaná k  ceně zboží v základní nabídce při potvrzení objednávky. Náklady na dopravu jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena v objednávkovém formuláři je již uvedena včetně dopravného.

 V. Objednávání

Kupující při zadání objednávky si je vědom, že zboží které vidí na obrázku se může mírně odstínově lišit a to z důvodů různých použitých postupů při vytvoření obrázku (podlahy, dveřní křídla, lišty, obklady ….. ) u zboží, které není vyráběno na zakázku ( objednávku ) lze pak samozřejmě  u určitého zboží použít své právo na vrácení zboží do 14 dnů ( viz: bod VI ). Všechno zboží umístěné na stránkách prodejce jsou informativního charakteru. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.  Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde ve chvíli potvrzení objednávky + odesláním zálohové proforma-faktury. Zboží na objednávku je zboží, které výrobce nepovažuje za standard a vždy vyrábí pouze na požadavek zákazníka. Zboží dodáváno a vyrobeno přímo na požadavek kupujícího, zboží objednané (vyrobené) dle instrukcí kupujícího nelze vrátit.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.iriss.cz
- elektronickou poštou na adrese  objednavky.nemeth@seznam.cz , iriss.nemeth@seznam.cz , poptavky.nemeth@seznam.cz 

-  osobně na prodejně / provozovně – vzorkovně.  na adrese sídla: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava. - Kunčičky. provozovna se nachází v centru průmyslového areálu HOMOLA a.s. (vjezd boční branou z ulice Lihovarské. V případě uzavření tohoto vjezdu (většinou v sobotu – neděli) je vjezd hlavní branou z ulice Vratimovská.

Prodávající doporučuje kupujícímu  v případě provedení objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax)  uvést následující údaje:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH  ( neplatí u fyzických osob - zákazník )
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

SLUŽBY - v případě, že dojde k uzavření objednávky s montáží, je třeba aby bylo zákazníkem ( spotřebitelem ) dodržený postup pro správnou montáž . Při uzavření zakázky s montáží , bude proveden kontrolní výměr, kde bude se zákazníkem zkonzultovány všechny potřebné informace. (úprava otvorů, připravenost ….adt. )  V případě, že bude domluvený termín montáže a při příjezdu montážníků, bude zjištěna nepřipravenost stavby dle domluvy, a to v takové míře, že nebude možno provézt bezproblémovou montáž a montážníci i se zbožím, budou muset odjet zpět, bude požadováno po zákazníkovi náhrada za promarněný čas a naftu , která byla způsobena jeho nepřipravenosti k montáži . Tato náhrada činí  5 000,- Kč .  V případě, že lze montovat s dodatečnými úpravami, které je třeba aby montáž byla provedena, je zákazník – spotřebitel povinen doplatit práci navíc. Cenu urči montážník dle prozkoumání a ohodnocení, jaké práce budou navíc nutno provézt aby se daly dveře , zárubně namontovat.  

VI. Odstoupení od smlouvy

Prodávající má právo odstoupení od smlouvy pokud dojde k závažné technické chybě v provozu na e-shopu, neúplnými informací od výrobce , výrobní změny- které prodávající nemůže sám ovlivnit např:

-       výpadkem ceny ( objeví se nulová cena ), výpadkem číslice v ceně a tím vznikne nepravdivá cena, kterou prodávající nemůže akceptovat.

-       výpadkem důležitých informací u zboží ( např. jeho vlastnostem .. ) díky kterým dojde k nepravdivým informací, na základě kterých prodávající  nemůže garantovat původní  informaci ke zboží.

-       pokud  výrobce bez předešlého oznámení  svévolně prodlouží termín dodání a tím dojde k nepravdivým informacím , které prodávající nemůže ovlivnit 

-      pokud výrobce bez předešlého ohlášení zruší výrobu daného výrobku, nebo pozmění celý výrobní proces a tím není možné objednané zboží dodat podle objednávky

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 Obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

To se nevztahuje na zboží, které bylo vyrobeno na objednávku (dveře + zárubně, jakékoliv kování vyrobeno dle výrobce v Atypické , atd. Toto zboží nelze vrátit ! Ale i v těchto případech nabízí firma, že si zákazník může požádat , jestli je možnost vracení zboží , jelikož u některých výrobků prodejce dokáže zboží nabídnout jiným zájemcům  - zákazníkům, a tím svolí k jeho převzetí zpět.

Tato práva se nevztahují  pro firemní – podnikatelské subjekty, které zboží nakupují k dalšímu prodeji . Zde se pravidla řídí právními vztahy prodávajícího s kupujícím – podnikatelem -  (prodejcem) nebo kupujícím s IČ), výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími

Dále kupující ( spotřebitel ) má právo  odstoupit od smlouvy  pokud došlo k závažnějším  nedostatkům při vyřizování objednávky jako např.:

-   pokud výrobce bez předešlého ohlášení zruší výrobu  požadovaného výrobku a je nabízený náhradní, který spotřebiteli nevyhovuje

-  pokud výrobce bez předešlého oznámení svévolně prodlouží termín dodání a tím dojde k nepravdivím informacím o o termínu dodání , které spotřebiteli již nevyhovuje a odmítá déle čekat 

 Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentacínepoškozenéčisté,  v  nepoškozeném obalu !!! , ve stavu a hodnotěv jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, rozbalené, nebude v originálním balení, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 Obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Upozorňujeme zákazníky, že veškeré vracené zboží, je nutné vrátit POUZE na naši firemní adresu Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava – Kunčičky.  Můžete použít jakoukoliv přepravní službu, která zboží dodá v rámci pracovní doby na adresu naší firemní vzorkovny - skladu ( tz. fakturační adresa! ) a to na vlastní náklady.  Jiné převzetí zboží není z technických důvodů možné!  Po přijetí bude zboží zkontrolováno, jestli není poškozeno, nebo zda nebylo mechanicky opotřebeno. 

- V případě, že je zboží v naprostém pořádku, bude vystaven DOBROPIS, který bude  zaslán kupujícímu s tím, aby kupujícím zaslal podepsaný a doplněný číslem účtu zpět ( poštou , e-mailem ) na který bude odeslána peněžní částka. V případě poškozeného, nekompletního nebo rozbaleného zboží bude zboží vráceno zpět spotřebiteli pro nedodržení smluvních podmínek pro vrácení zboží. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže bylo dojednáno a od dohody už uběhlo 3 dny 

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného ( objednaného ) na objednávku podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nestandardní objednané zboží,  jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku veškerého zboží na OBJEDNÁVKU – vyráběno přesně dle požadavků a instrukcí spotřebitele

e) na dodávku zboží , porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Upozorňujeme, že vracené zboží je lze z technických důvodů převzít pouze na adrese naší vzorkovny v pracovní době.  Proto je třeba při volbě přepravní společnosti s touto skutečnosti počítat. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.  Česká obchodní inspekce / Ústřední inspektorát – oddělení ADR / Štěpánská 15 / 120 00 Praha 2 / Email:adr@coi.cz /Web: adr.coi.cz"

VII. Platební podmínky

Při objednávce zboží na objednávku nebo zboží v hodnotě nad 10 000,- Kč ( bez montáže ) , bude kupujícímu vystavena  předfaktura (zálohová faktura na 50% z celkové ceny). V případě sepsání objednávky s montáží je záloha také 50% . Po připsání částky na účet bude zboží zadáno do výroby, nebo podán podnět výrobci k navezení zboží na výdajový sklad firmy. Zákazníkovi bude platba potvrzena e-mailem + zasláním faktury pro potvrzení o přijetí platby na účet firmy. V případě, že po zaplacení a s tím souvisejícím závazném objednání zboží na míru (na objednání), kupní smlouvou, kupující stornuje objednávku po 3 dnech od objednání, vznikne mu povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% z ceny objednaného zboží. Pokud zboží bude stornováno do 3 dnů, bude zákazníkovi vrácena celá záloha na účet odesílatele.  Všechny doplatky jsou uhrazeny zákazníkem při převzetí zboží  ( hotově nebo kartou dopravci ), v den ukončení montáže ( pouze hotově montážníkům oproti hotovostnímu dokladu) 

Zákazník má právo v případě zpoždění dodávky, požadovat  po dodavateli  slevu za zpoždění. Dodavatel se zavazuje poskytnutím 1% slevy za každý započatý týden zpoždění od řádného nahlášeného termínu dodání ( sleva se začne počítat až  od ukončení řádného domluveného termínu )  a to z celé částky za zboží ( v případě, že je objednávka s montáží, se sleva na montáž nevztahuje ) , v případě domluvy na   nekompletní dodávku pak pouze z  celkové částky nedodaného zboží.

Možnosti provedení platby  za zboží a služby : 

a) platba v hotovosti při nákupu

b) platba předem bankovním převodem 

c) platba přes internetové rozhraní banky

d) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu
e) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
f) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)                                                                                                                                           

g) při montáží je platba doplatku požadovaná v den montáže hotově při dodávce zboží k montáží. Platba může být provedena i převodem na účet, částka však musí být připsaná nejpozději v den montáže  při dovozu zboží .                                                                                                                                                                                                   

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:  Zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem pro ověření jména , které bylo podáno kupujícím. tato kontrola je nutná , jelikož zboží lze předat i osobě, kterou určí k odběru zákazník na místě v provozovně, nebo telefonicky nahlásí kdo si pro zboží přijede. 

Při osobním odběru je potřeba aby zákazník vyzvednul do 7 dnů od  informace , že je zboží skladem. V druhém případě se pak počítá skladné, které dělá  150,- Kč / na den.  Tomuto poplatku je možné se vyhnout, pokud zákazník doplatí zakázku do celé 100 % hodnoty. Pak je možné zboží ponechat naskladněné na skladě firmy  po dobu potřebnou pro zákazníka. 

 

Zasílání přepravní službou:  Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL, Českou poštou, TopTransem, firemní dopravou, nebo vybranou Zásilkovnou.

 Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud dojde  v den dopravy ke změně původní nahlášené dodací adresy. Je zákazník povinen po domluvě s řidičem doplatit  při dovozu příplatek 350,-Kč na místě řidiči, oproti hotovostnímu dokladu.  (Faktura na požádání bude zaslána poštou).

 

 Kupující, který není spotřebitelem, je povinen provést s kupujícím, který je spotřebitelem, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

POZOR!  Zákazník má při přebírání zboží od dopravce zkontrolovat možné poškození vnějšího obalu. Případné poškození by měl reklamovat přepravci a balík nepřevzít. K poškození může dojít i během přepravy od zákazníka zpět do e-shopu, proto by měl mít zákazník zdokumentovaný balík pro případné řešení reklamace zpětné přepravy nebo balík pojistit proti poškození  

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu iriss.nemeth@seznam.cz  a s dopravcem sepsat škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky při dopravě nebude brán zřetel.  Doporučujeme zákazníkům, v případě poškozeného obalu , vyfotit ( zdokumentovat )  před vlastní manipulací a rozbalení  zboží.  Zároveň upozorňujeme zákazníka, aby před vlastní montáží zboží , si řádně zkontroloval dodávku, aby bylo jasné, že k poškození nedošlo až po její manipulaci, ale již poškození bylo pod obalem !

Zákazník je povinen u veškerého dodaného zboží zkontrolovat jeho stav před použitím . Při nálezu jakékoliv vady, je třeba neprodleně kontaktovat dodavatele. Poškozené zboží nesmí zákazník namontovat, lepit, pokládat, jakkoliv s ním manipulovat. S tímto zboží je možno manipulovat až po domluvě s prodejcem, který může v některých případech dát svolení k užívání poškozeného zboží.  

 Dodavatel ( prodejce ) nebude odpovědný za vzniklé náklady, pokud dveře, zárubně, okna, kování, lišty, vinyl, laminátová podlaha  a jiné.....byla montovaná nebo položena s viditelnými defekty.  Záruka na zboží nekryje defekty způsobené neodbornou (nesprávnou) montáží nebo pokládky , nedbalostí, hrubým fyzickým zacházením a užíváním ! Zákazník je sám zodpovědný za jakékoliv poškození ke kterému dojde při neodborné montáži nebo  neodbornou manipulací se zbožím a tím dojde k poškození zboží.  

Zároveň na stránkách www.iriss.cz lze ke většině hlavnímu zboží najít i návody montáže v českém jazyku ( dveře + zárubně). V případě, že návod chybí prosím kontaktujte prodejce s žádostí o zaslání návodu k montáži, nebo zaslání odkazu na video, které by pomohlo k montáži koupeného zboží. 

 

IX. Záruční podmínky- Reklamační podmínky 

Práva a odpovědnost za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY , že reklamaci telefonicky nelze podat !  pracovník nemusí být na místě, kde může reklamaci řádně zaevidovat, proto vždy zaslat  písemně na e-mail:  iriss.nemeth@seznam.cz , objednavky.nemeth@seznam.cz , poptavky.nemeth@seznam.cz .  Jiný postup podání reklamace není možný. Doba od uplatnění práva a odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zajistí v záruční době prodávající na svoje náklady. Záruční doba na zboží je 24 měsíců. Na případnou domluvenou montáže naší firmou je i na tuto službu záruční doba 24 měsíců. 

Při převzetí svým podpisem zákazník potvrzuje, že zboží si zkontroloval a zboží nenese žádné povrchové viditelné poškození. V případě, že stanoví někoho jiného , aby  jeho zboží převzal, platí podpis a kontrola pověřené osoby, že zboží bylo předáno v pořádku a bez viditelných závad. Po rozbalení zákazník plně zkontroluje , že jde o objednané zboží, které má vlastnosti dle objednávky. Pokud né, je třeba se řídit postupem , který je popsán samostatně  v reklamačním řádu ( viz. níže ) 

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo způsob poškození vylučuje. V případě, že vadu vytkl oprávněně, bude reklamace přijata bez zbytečného odkladu. Má-li výrobek vadu, která nebyla způsobena neodborným zacházením, může kupující požadovat její odstranění, opravu nebo výměnu za nové zboží .   Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem jestli došlo k jasnému poškození špatné manipulace se zbožím. 

V rámci reklamace nelze uznat regulace pantů, drhnutí pantu , uvolnění šroubků u klik  a podobné drobnosti, které vznikají z důvodů používání.  U zboží je třeba sem tam zregulovat pant, utáhnout povolený šroubek, promazat zámky a u vchodových dveří i promazat cylindrické vložky,  -   je to základní údržba, kterou si zákazník  provádí sám aby prodloužil trvanlivost a bezchybný chod svého  výrobků. 

Zákazník je povinen u veškerého dodaného zboží zkontrolovat jeho stav před použitím . Při nálezu jakékoliv vady, je třeba neprodleně kontaktovat dodavatele. Poškozené zboží nesmí zákazník namontovat, lepit, pokládat, jakkoliv s ním manipulovat. S tímto zboží je možno manipulovat až po domluvě s prodejcem, který může v některých případech dát svolení k užívání reklamovaného zboží.  UPOZORŇUJEME zákazníky, že pro podání bezproblemové reklamace je potřeby přiložit fotku záručního listu ( naleznete u zboží ) , nebo stačí fotka štítku z originálního balení. Usnadníte tím podání reklamace výrobci i jeji urychlení k vyřízení. 

Dodavatel ( prodejce ) nebude odpovědný za vzniklé náklady, pokud dveře, zárubně, okna, kování, lišty, vinyl, laminátová podlaha  a jiné.....byla montovaná nebo položena s viditelnými defekty.  Záruka na zboží nekryje defekty způsobené neodbornou (nesprávnou) montáží nebo pokládky , nedbalostí, hrubým fyzickým zacházením a užíváním ! Zákazník je sám zodpovědný za jakékoliv poškození ke kterému dojde při neodborné montáži nebo  neodbornou manipulací se zbožím a tím dojde k poškození zboží.  

Zároveň na stránkách www.iriss.cz lze ke většině hlavnímu zboží najít i návody montáže v českém jazyku ( dveře + zárubně). V případě, že návod chybí prosím kontaktujte prodejce s žádostí o zaslání návodu k montáži, nebo zaslání odkazu na video, které by pomohlo k montáži koupeného zboží.  

V případě uznaní reklamace bude všechno poškozené zboží  v rámci reklamace vyměněno za nové zboží nebo opraveno dle požadavku zákazníka. Poškozené zboží je nutno zaslat zpět dodavateli, aby mohlo dojít k  jeho výměně co nejrychleji a bez větších odkladů. Pokud dodavatel bude souhlasit, je možno u většího zboží se domluvit na výměnu přímo na místě u zákazníka, dodáním nového zboží a odvezení poškozeného nepoužitého zboží.

 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, bohužel u některého zboží  vyráběné na objednávku  jako jsou dveře, zárubně nebo výrobky - atypická výroba je technologicky nemožné dodržení 30 dnů reklamace.  Toto zboží má své specifické výrobní postupy a aby bylo zboží kvalitní a řádně plnilo svou funkci, je  pro jeho výrobu  třeba dodržet výrobní proces.  Zákazník dostane reklamační protokol v kterém je tato informace podaná. 

 U objednávky dveří, zárubní + zboží atypické výroby bude vyjádření k reklamaci do 7 dnů od jejího podání. Tato prodleva je z důvodů, delšího termínu vyjádření výrobce a upřesnění výroby  nového výrobků. 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky + záruční-reklamační podmínky  jsou platné od 6. ledna 2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Menu